قوانین حریم شخصی

کلیه اطلاعات شخصی کاربران این وب.سایت نزد آن امانت بوده و تنها ممکن است از آنها برای مدیریت سفارشات، اطلاعات رسانی کاربران از وضعیت سفارش و پیشنهادهای ویژه استفاده شود.

هیچ کدام از اطلاعات افراد در اختیار سایر وب.سایت های تبلیغاتی، اجتماعی یا هرنوع سایت یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع ذیصلاح

کلیه حقوق مطالب مندرج در وب.سایت متعلق است به شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم

Jaroo.ir